§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Katalog stron internetowych dostępny pod adresem internetowym dodaj.pl prowadzony jest przez firmę ORX Dariusz Bela z siedzibą w Toruniu, kod pocztowy 87-100, ul. Łazienna 28/6, e-mail: kontakt@orx.pl, NIP: 9561988976, REGON: 340559451, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Definicje:
  1. Katalog stron - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem dodaj.pl, który jest zbiorem informacji o stronach internetowych osób zainteresowanych ich publikacjją,
  2. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Usługodawca - ORX Dariusz Bela z siedzibą w Toruniu, kod pocztowy 87-100, ul. Łazienna 28/6, e-mail: kontakt@orx.pl, tel: 661 888 212 (koszt połączenia według stawki właściwego operatora), NIP: 9561988976, REGON: 340559451, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  4. Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  5. Formularz dodawania - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie wpisu adresu, tytułu oraz opisu strony.
  6. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności przekazywania dodatkowych danych chronionych.
  7. Zamówienie usługi - oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług na jego rzecz przez Usługodawcę,
  8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  9. Usługa - dostępna w Sklepie internetowym usługa, będąca przedmiotem umowy zlecenie pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,
  10. Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy zapis zrealizowaych i niezrealizowanych zamówień
  11. Promocja - ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,
  12. Dowód zakupu - faktura VAT lub inny dokument potwierdzający dokonanie zakupu wysłany elektronicznie lub na prośbę klienta poczta tradycyjną z uwzględnieniem kosztu przesyłki
  13. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  3. możliwości skorzystania z zakresu świadczeń, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, który obejmuje:
   1. Katalogowanie - usługa polega na zamieszczeniu stron internetowych Usługobiorcy w katalogu.
   2. Multikody - usługa umożliwiająca dodanie strony przez kupującego do różnych prywatnych Grup Katalogów na odmiennych skryptach.
   3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Usługobiorcę z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Usługobiorcy. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Usługobiorcę na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@orx.pl
   4. Akceptując Regulamin, Usługobiorca deklaruje, że jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
   5. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Usługi z oferty sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Usługodawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
   6. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   7. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Usługobiorcę do urządzeń z dostępem do sieci Internet wyposażonych w przeglądarkę internetową obsługującej Java Script.
   8. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym dodaj.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych
   9. Usługi udostępniane w Sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.
   10. Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia do prowadzenia Sklepu internetowego oraz przygotowany jest do sprawnego funkcjonowania Sklepu od strony technicznej, organizacyjnej i prawnej.
   11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Usługobiorca może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia za pomocą formularza
  2. zlecenie firmie zajmującą się w tej dziedzinie
 4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 0 do 24.
 6. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza.
 7. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest zakup kodu aktywacyjnego za pośrednictwem przelewu internetowego lub płatnościi sms.
 8. Potwierdzenie złożenia Zamówienia jest wysyłane na prośbę zamawuającego przesłaną na e-mail kontakt@orx.pl z wskazaniem adresu strony na której złożono zamówienie.
 9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę kodu aktywacyjnego za pośrednictwem wybranej metody płatnośći w przypadku sms wiadomość textową sms, w przypadku płatności przelewem usługodawaca e-przeelewów przesyła drogą e-mailową.
 10. Zamówienia, które zostały nieprawidłowo wypełniono (nieistniejący adres strony http, https, brak tytułu, brak opisu lub wpis został przypisany do niezwiązanej tematycznie kategorii) po odpowiedniej weryfikacji nie będą rozpatrywane
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Usługobiorca pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 12. Po wniesieniu przez Usługobiorcę opłaty, w przypadku firm na prosbę drogą e-mailową wystawiana jest faktura VAT, w przypadku osób fizycznych dokumentem potwierdzającym płatność jest potwierdzenie z wybranej e-płatności. Wymienione dokumenty zostaną przesyłane na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od opłacenia usługi.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Usługi:
  1. płatność sms
  2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy,
  3. płatność internetowa - realizowana przez system dotpay.pl
 3. Wyboru płatności dokonuje Usługobiorca podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Usługi zrealizowane zostaną w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Usługodawcy.
 5. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Usługi zrealizowane zostaną w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 3 b), c) niniejszego paragrafu, jeżeli Usługobiorca nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie bez informowania o tym Usługobiorcę
 7. W przypadku nieuregulowania płatności przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych Zamówień złożonych przez tego Usługodawcę do czasu uregulowania przez niego wszystkich zaległości finansowych.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Usług. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§4. DOSTAWA

 1. Realizacja Usług odbywa w trybie online.
 2. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo określony jest w opisach Usług dostępnych na stronie Sklepu internetowego. W zależności od Usługi wynosi do 14 dni roboczych i zależny jest od dziennej ilości zamieszczeń linków.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługobiorcę.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności.

§5. REKLAMACJA

 1. Reklamacje lub zawiadomienia dotyczące świadczonych przez Sklep internetowy Usług przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Przesyłać je można listem poleconym na adres: Dariusz Bela, ul. Łazienna 28/6, 87-100 Toruń
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@orx.pl
 2. Reklamacja (pisemne zawiadomienie) powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy) oraz dokładny opis stanu faktycznego, którego dotyczy.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek pozycji strony lub negatywny wpływ usług na jej pozycję, spowodowany zmianami algorytmu. W przypadku niepewności, co do słuszności działań i zamawianych usług oraz aktualnych wymagań i kanonów algorytmu wyszukującego - Usługodawca zachęca do kontaktu.
 3. Usługodawca nie gwarantuje stałego poziomu wskaĽnika PAGE RANK, występującego w opisach poszczególnych Usług. Uzależniony jest on wyłącznie od aktualizacji Google, na co Usługodawca nie ma wpływu.

§7. ODSTˇPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorca, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z póĽn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Usługi.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 3. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraĽną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 4. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 6. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 7. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę,
 8. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 9. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,
 10. umów, w których Usługobiorca wyraĽnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Usługobiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 11. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dĽwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę,
 12. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 13. umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 14. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 15. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraĽną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Usługobiorcę drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania Usługi.
 17. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Usługi będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 18. Usługodawca gwarantuje zwrot ceny Usługi niezwłocznie, nie póĽniej niż w terminie 14 dni.
 19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Usługobiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z póĽn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraĽnej zgody.
 4. Usługobiorca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego dodaj.pl.

§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego dodaj.pl są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego dodaj.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego dodaj.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Sklepu internetowego, o którym mowa w powyższym punkcie.
 3. Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności podczas realizacji zawartych umów, ponadto Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługobiorcy profesjonalnych usług w zgodzie z najwyższymi standardami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, respektując jednocześnie ich zalecenia dla poszczególnych zamówień.
 4. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury przesyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającej jej pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraĽnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Przepisu §10 pkt 6 nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) - w takim przypadku wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 24 Grudnia 2014 roku.